Kuduri Tercümesi Kelime Manalı

Kod
HANİFİYYE 055
Marka
% 35
indirim
75,00 TL
48,75 TL
Adet
0216 479 7979
Numaralı satış / destek hattımızı arayarak siparişinizi verebileceğiniz gibi,

İletişim formunu doldurarak ta size geri dönüş yapmamızı talep edebilirsiniz.

İletişim Formu
Aynı Gün
Kargo
 
Dil : Arapça - Türkçe
Sayfa Sayısı: 688
Cilt : Sert Kapak 
Kağıt Cinsi : Şamua
Ebat : 17x 24 cm 
 
 Kuduri Tercümesi Kelime Manalı
 
Muhterem okuyucularım! Elinizde bulunan bu değerli kitap, bun dan dokuz jüz küsur sene evvel yazılmış çok mübarek bir eserair. Ha nefı Mezhebinde merci kitabı kabul edilerek muteber metinler arasım dahil edilmiştir.
Yazan merhum ve mağfurunleh Muhammed oğlu Ahmet Ebul Ha| san El-Kuduri El Bağdad'dır; Diğer bir rivayete, göre merhum pederleri] nin ismi Hamdan'dır,
(Kudurî) kelimesi nisbetli bir kelimedir. Yani kudure mensup d mektir.
Kudur, ihtimal vardır ki, çömlek manasına gelen kıdrın cemi olsu: o takdirde tu sanata mensub demek oluyor ki, bu zat-ı muhteremm e dadında çömlekçilik yapanlar varmış ve bu nisbetie meşhur oımuşla Veya kudur, Bağdad köylerinden bir köyün ismidir. Bu yüce insan ve d ğerli âıim orada doğmuş, dünyaya gelmiş ve ü me^ân bu mekınie şeıe yab olmuştur.
Bu âlim insan (972 - 1037 Miladî — 362 - 428 Hicrî) tarihleri ar sınîla doğmuş ve yaşamıştır.
Altmış beş veya altmış altı sene gibi kısa bir zamanda çok eser âlem-i İslama ithaf etmiştir. Bunlardan en meşhuru Cihad isimli eseri olmakla beraber, şu anda elinizde bulunan Kuduri'sı de pek cihaddan geri kalmaz.www.kitaptakipcileri.com
Cihad adlı eseri o.kadar mühimdir ki, Alman Müsteşriki «Rosen-müller» (1830 - 1767) (Şark lisanlarının hocasıdır) 1825 de Aimancaya tercüme etmiştir.
Elimizdeki El-kuduri'yi çok kişi Arapça olarak şerh etmişler, El-cevheret-tü neyyire, Elmeydanî gibi o şerhlerin bir kısmı elimizde mev­cuttur ve bu tercümemizi yaparken onlardan istifade ettik.
Bu mübarek kitap yalnız Arapça ile bırakılmamıştır, Belki zaman zaman başka dillere de tercüme edilmiştir.. Meselâ Sultan Abdülhamit zamanında Kars mutasarrıfı merhum Muhammed Emin Fehim bey ta­rafından Osmanlıcaya çevrilmiştir. Bu zat-ı muhterem çevirisine «Azi­ziye» ismini vermiştir. Ve bu kitabın başında Arapça bir mukaddimesi vardır. Orada; «Hanefî fakihî, Hemedanlı Cafer oğlu Muhammed oğlu Ahmed Ebûi-Hasan El-Kuduri'nin kısa metnini Erzurumlu Mütebehhir (deniz gibi alim) ve zamanın müdekkik âlimi Hocam faziletli «Mukdad Fehim» efendinin yanında okuduğum zamanlarda, Irak'ta Hanefî mez­hebinin reisliğine kadar yükselmiş, tercih âlimlerinden olan ve bütün
âlimlerce Kudurî'si dört meşhur metinden birisi addedilen bu zatın İd? tabını menfaati umumileşsin diye, Türkçeye tercüme etmeyi duşundum ve yaptım. Bu zamanda bu vazifeyi yapan pek nadir olduğu için kitabı1 ma ender bulunan manasına gelen «Aziziye» ismini verdim,» der.
Bu eserin tercümesine 1967 nin döidüncü ayında taşladım. İlk bas­kısını Salâh Bilici Kitabevi yaptı. Tashihli ikinci baskısını, binbir fakru - zaruret içinde kurmaya muvaffak olduğum ve halen haleflerim bulunan çocuklarımın adına büyük mahdumum Mehmet Arslan tara­fından idare edilen «Arslan Yayınları» yaptı. Allaha binlerce şü­kürler olsun. Ümid ederim ki, tercümemiz piyasada bulunan aynı k bin diğer tercümelerinden çek daha üstündür. Bu iddiamızın dcğrulı ğunu muhterem okuyucularımızın hakemliğine havale ediyoruz.
Muhterem dindaşlarım eğer tercümemde kusur görürseniz lûtfeı Allah rızası için gördüğünüz eksik ve yanlışları bir mektupla bana yazı nız ki, düzeltelim. Beni ikaz edeni, Allah hâb-i gafletten ikaz eylesin.
-Hepimize Allahtan hidayet talebiyle, başta Resulullaha, âline ve e; habma ve bilcümle müslümanlara Allah rızası için Elfatiha.
 
Giriş 
Fıkhi Tabirlerden Bazıları
Lügatçe:
Temizlik Bahsi:
Abdestin Sünnetleri:
Abdestin Müstehabları:
Abdesti Bozan Şeyler:
Guslün Farzları: www.kitaptakipcileri.com
Guslün Sünnetleri:
Guslü İcap Ettiren Şeyler:
Kuyular Bahsi
Teyemmüm Bahsi:
Mestlerin Üzerine Mesh Bahsi:
Hayız Bahsî:
Hayızlı Hanıma Haram Olan Şeyler:
Haccı Kıran Bahsi:
Haccı Temettü Bahsi:
Cinayetler Babı:
İhsar Babı
Haccın Fevti Bahsi:
Hedy (Kurban) Bahsi:
(Muamelât)
Aliş Verişler Bahsi:
 Muhayyerliği (Caymayı)  Şart Kılma Bahsi:
Görmek Suretiyle Cayma Bahsi:
Kusurdan Dolayı Cayma Babı:
Fâsîd  (Bozuk)  Alış Veriş Bahsi:
İkâle (Satışı Kaldırmak) Babı:
Mürabehe  (Kâr İle Devir Etmek) Ve Tevliye (Kârsız, Ve Aldığı Gibi Devretme) Bahsi:
Riba (Faiz) Bahsi:
Selem  Bâhsi:
Sarf  (Sarraflık)  Bahsi:
Rehin Bahsi:
Hâçr Bahsi:
İkrar Bahsi:
İcar Bahsi:
Şüf'a  Bahsi:
Şirket  (Ortaklık)  Bahsi:
.Müdarebe Bahsi:
Vekâlet Bahsi:
Kefalet Bahsi ,
Havale Bahsi:
Sulh Bahsi:
Hibe Bahsi:
Vakıf Bahsi:
Gasp Bahsi:
 Vedia' Bahsi:
A'riye Bahsi;
Lakıt Bahsi:
Lukata Bahsi:
Hünsa Bahsi:
Mefkud (Kaybolan) Bahsi:
İbak (Kaçmak) Bahsi:
İhyai Mevat (Çorak Arazileri İşletmek) Bahsi:
Mezun (İzni Verilmiş Köle) Bahsi:
Müzaraa (Ortak Ziraat Yapmak) Bahsi:
Musakat (Bostanı, Meyvenin Bir Kısmının Karşılığında Ortağa Vermek) Bahsi:
Nikâh Bahsi:
Bida (Memeden Süt Emmek) Bahsi:
Talak (Boşanma) Bahsi:
Ricat Bahsi:
İylâ (X) Bahsi:
Hul Bahsi:
Zihar Bahsi:
Zihar Kefareti Bahsi:
Lia'n Bahsî:
İddet Bahsi:
(Hamlin Müddeti Bahsi):
(Nafakalar Bahsi:)
Hidane (Besleme) Bahsi:
Î'tak (Azat Etmek) Bahsi:
Tedbir Bahsî:
İstîlâd (Cariyesinden Veled Talep Etmek) Bahsi:
Mukatep Bahsi:
Vela Bahsi:
Cinayet Bahsi:
Diyetler Bahsî:
Kasame (Yeminler) Bahsi:
Mea'kıl Bahsi:
Hadlar Bahsi:
İçkinin Cezası Bahsi:
İftira Cezası Bahsi:
Serîka (Hırsızlık) Bahsi:
Eşribe  (İçkiler)  Bahsi:
Sayd (Av) Ve Zebaih (Kesmeler)  Bahsi;
Kurban Bahsi:
Yeminler Bahsi:
Dava Bahsi:
Şahitlik Bahsi:
Şahitlikten Dönmek Bahsi:
(Kadının Adabı Hakkında:)
Taksîmat Bahsi:
İkrah (Zorlama) Bahsi:
Siyer Bahsi
Haram Ve Helâl Bahsi:
Vasiyetler Bahsi:
Feraiz Bahsi:
Asebe Bahsi:
(Hacp (Tamamen Veya Kısmen Payından Mahrum Olmak) Bahsi:
Red (Geri Vermek) Bahsî:
Öldürme Bahsi:
(Feraiz Hesabı Bahsi:)
Münasahat Bahsi:
(A'vl Meselesi Bahsi:)
97860557197390
97860557197390
97860557197390
Kredi Kartı Tek Çekim
48,75 TL
Havale / EFT
48,75 TL
Kapıda Ödeme
48,75 TL + 7,50 TL ( Sadece Nakit )
İLGİLİ ÜRÜNLER